Програма: USAID Business Ecosystem Project

Проект: Развој на нови бизнис услуги и подобрување и надградување на постоечките

СЕП регистрациски број: 07/01 – 20/5274

Донатор: USAID

Времетраење: ноември 2019 – март 2021


Програма: Јавен повик за предлог-проекти од кластерски здруженија 2019

Проект: Организација на меѓународен бизнис (B2B), едукативен и саемски настан “Macedonia Manufacturing Expo 2019”

Донатор: Министерство за економија на Република Северна Македонија

Времетраење: јули 2019 – декември 2019


Програма: USAID Business Ecosystem Project

Проект: Подобрени услуги на бизнис организацијата кон ММСП

СЕП регистрациски број: 07/09 – 18/4406

Донатор: USAID

Времетраење: август 2018 – септември 2019


Програма: Јавен повик за предлог-проекти од кластерски здруженија 2018

Проект: Организација на меѓународен бизнис (B2B) настан “Macedonia Manufacturing Expo 2018” и поврзување на кластерски организации од метална индустрија

Донатор: Министерство за економија на Република Северна Македонија

Времетраење: јули 2018 – декември 2018


Program: Подобрување на активноста вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки прекѕу зајакнување на новоосновани граѓански организации

Референциски број: EuropeAid / 151569 / DD / ACT / MM

Project: Подобрување на условите за работење во металната и електро индустрија и намалување на јазот на пазарот на трудот со фокус на млади лица

СЕП регистрациски број: 07/04 – 18/4075

Донатор: Европска комисија

Ко-имплементатор: Фондација PREDA Plus

Времетраење: февруари 2018 – септември 2018


Програма: Јавен повик за предлог-проекти од кластерски здруженија 2016

Project: Развој на меѓународна кластерска соработка и поврзување на кластерски организации од метална индустрија

Донатор: Министерство за економија на Република Северна Македонија

Времетраење: јули 2016 – декември 2016


Проект: Развој на Асоцијацијата на метална и електро индустрија

Донатор: Swiss Import Promotion Program (SIPPO)

Времетраење : јануари 2016 – декември 2016


Програма: Јавен повик за предлог-проекти од кластерски здруженија 2015

Проект: Создавање на софтвер за поврзување на компании

Донатор: Министерство за економија на Република Северна Македонија

Ко-имплементатор: Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство – Скопје

Времетраење: јули 2015 – декември 2015


Проект: Развој на Асоцијацијата на метална и електро индустрија

Донатор: Swiss Import Promotion Program (SIPPO)

Времетраење: март 2014 – декември 2015


Close Menu